กทปส. เปิดให้ทุน 300 ลบ. หนุนวิจัยและพัฒนาด้านการบริการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

กทปส. เดินเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยการเปิดรับโครงการสนับสนุนทุนประเภทที่ 1 ประจำปี 2563 วงเงินรวม 300,000,000 บาท ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ด้านการบริการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ด้านการวิจัย รวมถึงด้านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมจริยธรรม พร้อมเชื่อมั่นว่าการให้ทุนดังกล่าวจะขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมการให้บริการกิจการกระจายเสีย งกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ

นิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดเผยว่า กทปส. มุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการแข่งขันโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิจัยและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยในปี 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้

กทปส. เดินหน้าขับเคลื่อนและเปิดรับข้อเสนอให้ทุนตามโครงการประเภทที่ 1 ที่เป็นทุนลักษณะแบบเปิดกว้าง มุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินการใหเประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้กรอบวงเงิน 300,000,000 บาท โดยหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สามารถยื่นข้อเสนอในการดำเนินการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก กทปส. ได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563

สำหรับโครงการที่ กทปส. เปิดให้มีการยื่นขอรับการสนับสนุน ในปี 2563 นั้นจะต้องเป็นโครงการที่มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กทปส. ดังนี้

 1. กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ได้แก่ การจัดให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม มีวงเงินการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
 2. กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม แลอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี ได้แก่
  (1) การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
  (2) การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมในการให้บริการทางการเงิน
  (3) การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมทางด้านอุตสาหกรรม 4.0
  (4) การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมทางด้านการแพทย์
  (5) การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมทางด้านการเกษตร
  (6) การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมทางด้านการพัฒนาสังคมเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ
  (7) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  (8) การป้องกันอันตรายและการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการป้องกันภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
  (9) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
 3. โครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวงเงินการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ การพัฒนาและฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศกำหนดสามารถยื่นข้อเสนอกับทาง กทปส. ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 มกราคม 2563 โดยสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและลงทะเบียนเพื่อขอรับทุนได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 888 อาคารไอทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 554 8111 และ 02 554 8114 โทรสาร 02 554 8100 ในวันเวลาทำการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *