“ดร.ชัยชนะ” ผอ.ETDA ย้ำปี 64 มุ่งทำหน้าที่ Friendly Regulator

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามแต่งตั้งผู้อำนวยการ สพธอ. ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA คนใหม่ มอบนโยบายก้าวต่อไปของ ETDA ในฐานะ Friendly Regulator ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ณ ห้อง Walk The Talk ของ ETDA ชั้น 15 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์

ก้าวต่อไปของ ETDA ในปีงบประมาณ 2564 นี้ จะเน้นการทำงานแบบ Project-based ผ่าน 3 โครงการหลัก คือ

  1. การทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ในฐานะเลขานุการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 43 ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง รวมถึงนโยบายในการขับเคลื่อนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดขึ้น และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะการเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563-2565 ที่มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 นี้ และยังผสานความร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่ายผลักดันการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 5 ด้านประกอบด้วย

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกรรมออนไลน์
• การส่งเสริมให้เกิดระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นช่องทางให้ประชาชน รัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์จากรัฐและเอกชนได้
• การพัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์ เพื่อดูแลความเสี่ยงในการใช้งานเทคโนโลยี พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
• การสนับสนุนงานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้พร้อมดูแลเมื่อใช้งานในประเทศ
• การพัฒนากำลังคน รองรับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล โดยต้องมีกฎและกติกา ที่ทำให้เกิดความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีมาตรฐาน มีแนวปฏิบัติหรือคู่มือที่มีลักษณะเป็นเหมือน Soft Law ที่ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ โดยการกำกับดูแล หรือ Regulator ของ ETDA จะไม่เน้นที่การควบคุม ด้วยกฎกติกา แต่จะให้ความสำคัญกับการดูแลในลักษณะ Friendly Regulator ที่จะคอยส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่หรือยังไม่เกิดขึ้น ให้ก้าวไปด้วยกัน ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดความเสี่ยงและต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย

3. โครงการพัฒนามาตรฐานและการให้บริการเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ที่สนับสนุนการให้บริการของรัฐสอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

ดร.ชัยชนะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก Universität Duisburg-Essen ประเทศเยอรมนี โดยมีประสบการณ์ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยบริการโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ก่อนเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้งในปี 2554

ต่อมาจึงเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ETDA โดยมีผลงานสำคัญ เช่น จัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน- ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre :AJCCBC), บริหารจัดการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ที่สามารถให้บริการได้แบบ 24×7 สำหรับภัยคุกคามไซเบอร์ และดำเนินกิจกรรมซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินในประเทศไทย และเป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมระดับนานาชาติ พร้อมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การประชุม ASEAN, APT, ITU, Conference on Cyberspace เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *