ดีอี เตรียมเยือนกัมพูชา ผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์

    ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมและทำหน้าที่รองประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 4  (The 4th ASEAN Digital Ministers’ Meeting: The 4th ADGMIN) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  เพื่อหารือและผลักดันความร่วมมือด้านดิจิทัลในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการภัยออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติระดับโลก และประเทศไทยมีบทบาทนำสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและการดำเนินงานของอาเซียน ในการจัดการและรับมือกับปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์  ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดตั้งคณะทำงานอาเซียนด้านการป้องกันปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ (Operational Framework of the Working Group on Anti – Online Scam (WG – AS)) ซึ่งมีกำหนดจะจัดการประชุมคณะทำงาน WG – AS  ครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคมนี้ ณ ประเทศกัมพูชา

    ทั้งนี้ ได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้นำอาเซียน รวมทั้งประเทศคู่เจรจาของอาเซียนหลายประเทศ โดยในส่วนของกัมพูชา ได้หารือและติดตามการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปราม ซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชา พร้อมหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับทั้งสองประเทศ อีกด้วย

            “ในเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งด้านความมั่นคงระดับประเทศและเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เราต้องร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเสียหายแก่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ผมได้พูดคุยในระดับนโยบายไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งกับฝ่ายกัมพูชาและในกรอบอาเซียน   และได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปกัมพูชาในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้  เพื่อติดตามและดำเนินการในรายละเอียดต่อไป ” 

    ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย จะเดินทางไปกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือทวิภาคีกับหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Telecommunication Regulator of Cambodia หรือ TRC) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เพื่อติดตามการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ

    กระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อผลักดันเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย – กัมพูชาในเรื่องการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ดำเนินความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในการปราบปรามแก๊ง Call Center อย่างต่อเนื่อง การประชุมหารือของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้จะเป็นการกระชับความร่วมมือและผลักดันการแก้ไขปัญหาแก๊ง Call Center ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้แทนไทย จะเข้าร่วมการประชุม ASEAN Working Group on Anti-Online Scam ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้กรอบอาเซียนที่ประเทศไทย โดยกระทรวงดีอี เป็นผู้ขับเคลื่อนให้อาเซียนรับรองและจัดตั้งการประชุมคณะทำงานดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีการหารือด้านอาชญากรรมออนไลน์ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ทั้งนี้ ดีอีได้ผลักดันให้อาเซียนตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน การประชุมในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของอาเซียนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในภูมิภาคนี้อย่างเป็นรูปธรรม

Follow Us

Scroll to Top