รมว.ดีอี เยือน NT เยี่ยมชมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ CBC

      พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเยี่ยมชมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินแก่ประชาชนภายใต้ โครงการระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ Co-Working Space อาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่ 

      ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) (คนที่ 5 จากขวา) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ CBC (Cell Broadcast Center) ได้ร่วมชมการทดสอบระบบ CBC ของ NT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ my by NT และ NT Mobile  โดยระบบ CBC แสดงการทำงานอย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพในการรองรับการแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถส่งข้อความโดยตรงจากเสาสัญญาณ NT ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่เตือนภัยที่กำหนดทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ด้วยรูปแบบการแสดงข้อความแจ้งเตือนทันทีที่หน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Pop Up Notification) แบบ Near Real Time การใช้งานระบบ CBC รองรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุน้ำท่วม แผ่นดินไหว การแจ้งเตือนเหตุร้าย รวมถึงเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ เช่น ไฟไหม้ อุบัติเหตุ     

      ระบบ CBC ของ NT เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะมีความพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการกลางภาครัฐผ่านระบบ CBE (Cell Broadcast Entities) เพื่อทำหน้าที่เต็มรูปแบบในการเชื่อมโยงระบบเตือนภัยของประเทศในภาพรวม  ซึ่งประชาชนจะสามารถรับรู้สถานการณ์พร้อมกันอย่างรวดเร็วทันทีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันใด ๆ เนื่องจากระบบ CBS ทำงานโดยส่งข้อความเตือนภัยผ่านเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เกิดเหตุ  ข้อความเตือนภัยจะปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานทุกเครื่องในพื้นที่นั้น 

      NT ยังได้สาธิตการทำงานร่วมกันของระบบ CBC และระบบ Incident Command System (ICS) หรือระบบศูนย์ควบคุมและบัญชาการการรับแจ้งเหตุจากประชาชน ที่สามารถสนับสนุนการเก็บข้อมูลการแจ้งเหตุรอบด้าน โดยระบบ ICS จะรวมการแจ้งเหตุจากประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ คอลเซ็นเตอร์สายด่วน และแพลตฟอร์ม Social Media ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์

  1.      พร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับ CCTV และกล้องติดตัวหรือ Body Worn Camera และเทคโนโลยีอื่น ๆ  เช่น ซอฟต์แวร์สแกนตรวจจับใบหน้าซอฟต์แวร์อ่านป้ายทะเบียน เข้าสู่ศูนย์ควบคุมและบัญชาการเพื่อประเมินสถานการณ์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CBE และยกระดับความเชื่อมั่นในการตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำให้กับการทำงานของศูนย์กลางภาครัฐ

 

ทั้งนี้ การเยี่ยมชมระบบ CBC ของ รมว.ดีอี ถือเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามความพร้อมในฐานะที่กระทรวงดีอีทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบ CBC เพื่อการแจ้งเตือนภัยฯ ดังกล่าว ซึ่งมาตรการใช้เทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารรองรับการขับเคลื่อนงานระบบเตือนภัยของประเทศสอดคล้องกับแนวทางของ กสทช. โดยมุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความปลอดภัยทางสังคม

Follow Us

Scroll to Top