เชื่อประชาชนได้ประโยชน์ AOC 1441 แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์ One Stop Service”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สมาคมธนาคารไทย และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทดสอบศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) 1441 ในการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในเหตุภัยจาก online ซี่งศูนย์ดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นี้

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) ที่จัดตั้งขึ้นนี้ เพื่อให้มีการบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ มีศูนย์ one stop service สามารถดำเนินการปิดกั้นอายัดบัญชีให้แก่ประชาชนได้ทันที รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์

สำหรับในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนั้น จะมีการจัดเก็บด้วยระบบ Cloud Service ซึ่งเป็นระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดตาม ISO 27001 ISO 200001 และ CSA-STAR และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ศูนย์ AOC 1441 จะยกระดับสายด่วน 1441 (สายด่วนตำรวจไซเบอร์) จากเดิมที่มี 20 คู่สายเป็น
100 คู่สาย และให้บริการเรื่องภัยออนไลน์แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และครอบคลุมเรื่องการหลอกลวงซื้อขายออนไลน์ด้วย ที่มีจำนวนคดีมากกว่า 130,000 คดี ในระยะ 1 ปี 6 เดือน

   “ศูนย์ AOC 1441 มีความพร้อมในการแก้ปัญหาภัยออนไลน์ของประชาชน เกิดจากการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันอย่างเต็มที่ มั่นใจว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บังคับใช้ กฎหมาย จะสามารถดำเนินคดีหาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว”

Follow Us

Scroll to Top