เอ็นที ร่วมทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดหารถยนต์เช่าฯ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  “โครงการจัดหารถยนต์เช่าในภาพรวม ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  เพื่อความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาในโครงการดังกล่าว โดยมีผู้บริหารเอ็นที และหน่วยงานภายนอกได้แก่ กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มงานพัฒนาระบบข้อตกลงคุณธรรม

    พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ เปิดเผยว่า เอ็นทีในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมของชาติ ยึดหลัก CG (Corporate Good Governance) ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกับการใช้หลักข้อตกลงคุณธรรม  (Integrity Pact) กำกับให้เกิดความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยคัดเลือกโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามแนวทางความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ในปี 2567 “โครงการจัดหารถยนต์เช่าในภาพรวม ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)” อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเอ็นทีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม โดยเป็นโครงการจัดหารถยนต์เช่าจำนวน 2,248 คัน ระยะเวลา 5 ปี แบ่งเป็นรถยนต์เช่าระบบสันดาป 2,214 คัน และรถยนต์ไฟฟ้า 34 คัน วงเงินงบประมาณ 2,058,339,825 บาท  ซึ่งเอ็นทีจะดำเนินการจัดเช่าด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไป ตามระเบียบคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2564

     โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เอ็นทีด้านพัฒนาการดำเนินงานสู่ระดับสากลตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน(ESG) และการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) ภายใต้แผนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ของเอ็นที ซึ่งมุ่งเพิ่มจำนวนรถพลังงานไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องสันดาป  และมีเป้าหมายภายในปี 2570 สัดส่วนจำนวนรถ EV ต่อรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10% ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพเอ็นทีในการบริการลูกค้าผู้ใช้บริการ พร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งของการลดมลพิษและดูแลสิ่งแวดล้อม

    สำหรับโครงการจัดหารถยนต์เช่าของเอ็นที ซึ่งเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมในครั้งนี้ ผู้สังเกตการณ์จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาของโครงการฯอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การจัดทำทีโออาร์ การกำหนดราคากลาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการตรวจรับงานตามสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด   นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประเทศชาติ

Follow Us

Scroll to Top