NT จับมือ เมืองพัทยา พัฒนา 5G Pattaya Smart City นำ 5G ยกระดับการบริหารจัดการเมืองและส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองพัทยา ​

เมืองพัทยา และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Pattaya Smart City ระหว่างเมืองพัทยา กับ NTเพื่อขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่าย 5G ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ IOT (Internet of Things) ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการเมือง โดยติดตั้งระบบเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) ในพื้นที่ของเมืองพัทยา ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น โดยพิธีลงนามดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

​      ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City และด้วยเสน่ห์ของเมืองพัทยาที่สามารถดึงดูดและตอบสนองนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นเมืองสำหรับการมาพักผ่อน ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการจัดงานประชุม สัมมนา งานประชุมทางวิชาการ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

ความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา กับ NT ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Pattaya Smart City ภายใต้เครือข่าย 5G ที่จะทำให้เมืองพัทยาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) และระบบงานต่างๆ ของเมืองพัทยา เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมืองพัทยาจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ NT นำเทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G และนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพื่ออำนวยความสะดวกในประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และทั่วถึง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำให้เป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวยิ่งขึ้น ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

​     พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวถึงการออกแบบ 5G Solution สำหรับโครงการ 5G Pattaya Smart City ว่า NT มุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ระบบการบริหารจัดการเมืองและส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและระดับโลก ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ด้วยเครือข่าย 5Gและแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ รวมถึงนวัตกรรมบริการอัจฉริยะอื่นๆ

​“โดยNT ติดตั้งระบบเสาอัจฉริยะ Smart pole ในพื้นที่ของเมืองพัทยาจำนวน 90 ต้น พร้อมระบบ Intelligent Operation Center (IOC) หรือศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ และ Remote Station ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งเป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลางทั้งการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของเมืองและการดำเนินงานในการแจ้งเตือนหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้ในทันที สามารถแสดงจุดพิกัดร้องเรียนของเสา Smart pole โดยจะเป็นการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้บริหารจัดการเมืองได้มีศูนย์บัญชาการที่มีข้อมูลข่าวสาร แม่นยำ สะดวกในการรวบรวมข้อมูลและง่ายต่อการตัดสินใจ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเสาอัจฉริยะและเพิ่มศักยภาพในการบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพัทยาให้มีศักยภาพรองรับการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อาทิ การจัดระเบียบการขนส่งและการจราจร ข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ พื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและระบบไฟทางอัตโนมัติ รายงานสภาพอากาศ ระบบตรวจจับความร้อน”

​     สำหรับระบบเทคโนโลยีสื่อสารที่ NT จะนำไปติดตั้งและให้บริการประกอบด้วยระบบ IOT อาทิ อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ Wi-Fi Point, SOS Emergency, Public Announcement, Smart Lighting และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บข้อมูลบุคคล ป้ายทะเบียนรถยนต์ ส่งข้อมูลมาจัดเก็บยัง Local Data Center เพื่อให้เมืองพัทยา นำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย และส่งเสริมการใช้งานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Follow Us

Scroll to Top