” NT ต่อยอดพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ใช้ไอทีเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน”

      สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีลงนาม ความร่วมมือระหว่างผู้แทน 6 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบาลเมืองตาก ได้แก่ ณพล ชยานนท์ภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองตาก    สุพจนีย พัดจาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย อนรรณพร จันทร์รวมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม กัญญารัตน์ ทัพไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ และ ณัฐวรรธน์ วงษ์ไกรนาค  โทรคมนาคมจังหวัดตาก โดยมี อภิรดี อาษาพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้ประกอบการ วิสาหกิจ ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ จังหวัดตาก เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี   

     สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า จังหวัดตากมีจุดแข็งในด้านพื้นที่ชายแดน ที่เป็นฐานการค้าชายแดน ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุนและการพัฒนาภูมิภาคของประเทศไทย ผ่านช่องการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ณ บริเวณด่านพรมแดนถาวร แม่สอด ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จังหวัดตากให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยวางเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าทางเกษตรและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ธุรกิจ บริการ และการค้าการลงทุนในพื้นที่”

     โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จะช่วยสร้างโอกาสให้ชุมชนเทศบาลเมืองตากได้เพิ่มขีดความสามารถ โดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม มาพัฒนาชุมชน ใช้ประโยชน์จาก IT และ Social Media ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ไอซีทีสร้างเศรษฐกิจที่ดีต่อไปในอนาคต

     อภิรดี อาษาพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ NT (NT CSR) ที่มุ่งพัฒนาชุมชนให้มีความสามารถในการใช้ไอซีที โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก อินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการทำการตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

           โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556ปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วม โครงการแล้ว 80 แห่ง  ชุมชนเทศบาลเมืองตาก เป็นชุมชนในลำดับที่ 81 โดยNT ได้จัดอบรมทักษะด้านไอที พร้อมเสริม ความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนและผู้ประกอบการ สามารถใช้งานได้อย่างเท่าทันในยุคดิจิทัล ซึ่งคัดเลือกเยาวชนใน ชุมชนจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ ตัวแทนจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ เทคนิคการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook YouTube TikTok เพื่อให้ใช้เครื่องมือ เหล่านี้ในการสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาระบบชื้อขายออนไลน์ TYC e-Commerce รวมทั้งการ สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือชุมชนและสังคม

     ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการส่งเสริมในเรื่อง Internet of Things : IoT การสาธิตโครงการ Smart Kids Code ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานให้บอร์ดสมองกลทำงานตามคำสั่ง (Coding) ที่ช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้รับสามารถต่อยอด พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน อาทิ น้ำยาอเนกประสงค์ โดย กลุ่มสมุนไพรไทยการทำเชียงทอง กระทงกะลา โดย ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนวัดไผ่ล้อม ลูกประคบสมุนไพร โดย กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชน วัดเขาแก้ว เมี่ยงจอมพล โดย โรงเรียนเทศบาล 4 สร้างการเรียนรู้สู่อาชีพ น้ำอะโวคาโด โดยร้านเพาะรัก เป็นต้น

Follow Us

Scroll to Top