เนคเทค ผสาน ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ แนะทางรอดโรงงานอุตสาหกรรมไทย ตื่นตัวด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ชูโซลูชันศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (SOC)เนคเทค ผสาน ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ แนะทางรอดโรงงานอุตสาหกรรมไทย ตื่นตัวด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ชูโซลูชันศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (SOC)

ภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญและไม่ควรมองข้าม เพราะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้าถึงได้ง่าย หลายๆองค์กรถูกโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูล ทำให้เกิดความเสียหายและธุรกิจต้องหยุดชะงัก โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญ รวมถึงไม่มีศักยภาพในการลงทุนด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ซึ่งทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ เห็นถึงปัญหาและต้องการสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่องค์กรภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกับ เนคเทค สวทช. โดย ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน จัดงานสัมมนา “Cyber Security for Industry 4.0 : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พื้นฐานสำคัญสู่อุตสาหกรรม 4.0”

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ นำเสนอโซลูชันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ทดลองใช้งานจริง ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการดูแลและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด เป็นต้น

Follow Us

Scroll to Top