AIS จับมือ Looloo Technology ชวนสังคม สร้างสมดุลการใช้ AI ผ่าน AI Governance Framework หนุนองค์กรบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม

เพราะวันนี้โลกกำลังถูก AI พลิกโฉมและพาเราก้าวสู่โลกใบใหม่ ที่อาจไม่สามารถทำนายได้ว่า โลกใหม่ใบนี้ พวกเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไร, องค์กรธุรกิจ จะต้องปรับ Business Model อย่างไร หรือสภาพแวดล้อมจะน่ากังวลไปกว่านี้หรือไม่

      ทุกองค์กรจึงต่างเร่งพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ AI ให้มากที่สุด และสร้างสรรค์รูปแบบการใช้ AI ให้ตอบโจทย์อย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะในการแข่งขัน จนอาจจะลืมนึกถึงการวางรากฐาน หรือ Framework การนำ AI มาใช้อย่างสมดุล เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์ได้ สูงสุดอย่างยั่งยืน ไม่สร้างผลกระทบที่เสียหายต่อ สังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม

    เป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง AIS และ Looloo Technology บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน  AI  ที่พร้อมเข้ามาขับเคลื่อนการวางรากฐานการใช้ AI อย่างยั่งยืน  เพื่อช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับทั้งองค์กร และประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดย อราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานขับเคลื่อนนวัตกรรมบริษัท   AIS  ร่วมกับ ปริชญ์ รังสิมานนท์, สุปิติ บูรณวัฒนาโชค, ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์  ผู้ร่วมก่อตั้ง และ เมธินท์ ภาสพานทอง หัวหน้าแผนก กลยุทธ์ทางด้าน AI บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อร่วมกันออกแบบ AI Governance Framework – พิมพ์เขียว AI เพื่อความยั่งยืน

     กรอบในการประยุกต์ใช้ AI ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านจริยธรรม, ธรรมาภิบาล, ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ , ความเท่าเทียม ตลอดจนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายอยากให้เป็นการจุดประกายให้ทุกคนที่นำ AI มาใช้นั้นต้องมีกรอบของการใช้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ AI ที่เราทุกคนสร้างสรรค์ขึ้นมา สามารถเป็น IA-Intelligence Assistant ได้ มากกว่าที่จะย้อนกลับมาทำลาย หรือ Disrupt โลกนี้

     ความร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2567 ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน AIS และหรือ เผยแพร่ให้แก่องค์กรต่างๆเพื่อวางแผนในการนำ AI เข้ามาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2567 นี้เช่นกัน

Follow Us

Scroll to Top