“ฟอร์ติเน็ตช่วยยกระดับศักยภาพ ความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย” จัดหลักสูตร Fortinet APAC NSE xperts Academy ระดับเอเชียแปซิฟิค

By Secretit / 21/11/2019

การประชุมเศรษฐกิจโลก “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม” (World Economic Forum: WEF) ประจำปีคศ. 2018 พบว่า ภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิรูปติจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ในปัจจุบัน การโจมตีทางไซเบอร์ได้เพิ่มสูงขึ้นมากทั้งในด้านความซับซ้อนและปริมาณ

ขณะที่องค์กรต่างๆ เริ่มมีการนำเอาอุปกรณ์ไอโอที (IoT) รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีใหม่อื่นๆ มาใช้มากขึ้น อาชญากรไซเบอร์ก็มีความรอบรู้ทางเทคนิคในการโจมตีโดยใช้เอไอในกิจกรรมของตนมากขึ้นเช่นกัน จึงเป็นการขยายพื้นผิวของโอกาสที่จะถูกโจมตีแบบดิจิทัลมากขึ้นและขยายช่องโหว่ต่างๆ กว้างมากขึ้น เป็นภัยคุกคามต่อบุคคล บริษัท องค์กรและรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

การจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ ทางเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัมจึงได้สร้างศูนย์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Center for Cybersecurity) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ นักวิชาการ ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์  โดยมีเอคเซนเชอร์ (Accenture) ฟอร์ติเน็ต (Fortinet) และสเบอร์แบงค์ (Sberbank) เป็นพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งของศูนย์ฯ และได้รับสิทธิ์เป็นกรรมการถาวรในคณะกรรมการของศูนย์ฯ  ทางศูนย์ฯ จะทำหน้าที่เป็นองค์กรอิสระ ภายใต้การสนับสนุนของเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัมและมีเป้าหมายคือการสร้างแพลตฟอร์มระดับโลกครั้งแรกให้กับรัฐบาล ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในการประสานทำงานร่วมกันในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้ การประชุมประจำปีครั้งแรกของศูนย์ฯ ได้สิ้นสุดลงไปเมื่อปลายเดือนธันวาคม ปีพศ. 2561 ที่ผ่านมานี้โดยมีการเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และขอให้ก้าวข้ามความท้าทายสำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ การขาดความไว้วางใจ การขาดความร่วมมือ และสภาวะที่ขาดทักษะที่เพียงพอ

เคน ซี ผู้ก่อตั้ง ประธานและซีอีโอของฟอร์ติเน็ตกล่าวย้ำว่า“ ฟอร์ติเน็ตเชื่อมั่นในความสำคัญของการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ ทั้งนี้ การที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ใหม่ครั้งนี้ นับว่ามีนัยยะสำคัญต่อความร่วมมือกันที่ดีในระดับโลกเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นก้าวสำคัญในภารกิจของฟอร์ติเน็ตที่มุ่งมั่นรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ให้บริการ รวมถึงองค์กรของรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย”

การส่งเสริมความรู้ใหม่ๆ และทักษะที่จำเป็นในการสร้างความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับสังคมไอที ลูกค้า พันธมิตรทั่วโลกนั้น ฟอร์ติเน็ตจึงมีนโยบายและได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึง:

·         จัดตั้ง NSE Institute (https://training.fortinet.com/) รับผิดชอบพัฒนาศักยภาพของวิศวกรของพันธมิตรและลูกค้าทั่วโลก ได้จัดการอบรมด้านเทคนิคในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ  อีกทั้งยังจัดเวิร์คช้อปลงมือปฏิบัติจริงในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อสร้างประสบการณ์อันแข็งแกร่งให้ผู้รับการอบรมอีกด้วย

·         จัดตั้ง Network Security Academy เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับสถานการศึกษาทั่วโลก ช่วยจัดหลักสูตรและวิชาด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพด้านความปลอดภัยเครือข่าย

ซึ่งการจัดการอบรมมีทั้งในรูปแบบการอบรมปฏิบัติจริง และอบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์ อาทิ Webinar

ฟอร์ติเน็ตมุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคลากรของพันธมิตรตัวแทนขายทั่วโลกในภูมิภาคต่างๆ มีความรู้ ทักษะและศักยภาพที่จะสามารถให้คำแนะนำ ทำงานร่วมกันอันเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยกว้างให้สูงขึ้น จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมวิศวกรขององค์กรพันธมิตรด้านซีเคียวริตี้ในชื่อว่า “APAC NSE xperts Academy” (Asia Pacific Network System Engineer Experts Academy) สำหรับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคขึ้นในประเทศไทย

รูปแบบการอบรมหลักสูตร APAC NSE xperts Academy นั้น ฟอร์ติเน็ตเน้นสร้างความตระหนักถึงในความปลอดภัยเครือข่ายและภัยไซเบอร์ที่อยู่เหนือสถานการณ์ในทุกประเภท มิใช่เป็นการอบรมให้รู้จักแค่ที่ตัวอุปกรณ์ จึงได้ออกแบบหลักสูตรในรูปแบบของการแข่งขันเกม แพลทฟอร์ม และสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้อบรมต้องคิดแก้ไขตลอดเวลา ทั้งนี้ เมื่อจบการอบรม 5 วันนี้แล้ว ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และเหนืออื่นใด จะได้รับทักษะด้านวิธีการคิดและหากระบวนการในเรื่องการป้องกันภัยคุกคามเชิงรุกที่ครอบคลุมในทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

พีระพงศ์ จงวิบูลย์  รองประธาน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง แห่งฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า “เมื่อพันธมิตรได้ออกไปแบ่งปันความรู้ในกลุ่มใหม่ๆ แล้ว สมาชิกในกลุ่มจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ไปด้วย จึงส่งให้สังคมไทยสามารถยกระดับกระบวนวิธีการคิดและศักยภาพในเรื่องการป้องกันภัยคุกคามให้สูงขึ้นไปด้วย นอกจากนี้ เนื่องจากการอบรมเป็นระดับภูมิภาค มีผู้แข่งขันมาจากนานาประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย จีน ฮ่องกง ออสเตรเลียแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน จึงสามารถช่วยยกระดับความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของวิศวกรไทยให้ทันเท่าเทียมประเทศอื่นในภูมิภาคและทั่วโลกอีกด้วย   

เคลวิน ฉั่ว ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมระบบ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง ผู้รับผิดชอบในการจัดหลักสูตร APAC NSE xperts Academy กล่าวว่า “ฟอร์ติเน็ตจัด NSE xperts Academy เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และประเทศไทยได้รับเกียรติเลือกเป็นสถานที่จัดงานเป็นครั้งที่ 2  ซึ่งครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญให้การอบรมมาจากฟอร์ติเน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน มาเลเซียและสิงคโปร์  มีวิศวกรให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจากประเทศในเอเชียแปซิฟิกประมาณ 160 ท่าน และมีวิศวกรไทยร่วมด้วยอีก 12 ท่าน ซึ่งคณะที่ได้รับคะแนนรวมจากการแข่งขันมากที่สุด และเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ ได้แก่ ทีมจาก Advance Technology, Hong Kong ลำดับที่ 2 ได้แก่ Macquire Telecom, Australia   และลำดับที่ 3 ได้แก่ Bridgenet Solutions, Malaysia”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *