สจล. ผนึกกระทรวงเกษตรฯ ร่วมพัฒนา ‘เอไอวิเคราะห์ศัตรูพืช’ ช่วยเกษตรกร แก้ปัญหาตรงจุด

By Secretit / 19/11/2021

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผนึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ร่วมพัฒนา ‘เอไอวิเคราะห์ศัตรูพืช’ หรือ ‘DOAE’ (DOAE Pest Forecast Systems) ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการศัตรูพืชอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรมเพื่อเกษตรอัจริยะ แอปฯ ผู้ช่วยเกษตรกรที่มาพร้อมความสามารถในการพยากรณ์และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืชได้อย่างแม่นยำ หนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดการสูญเสียเวลาของเกษตรกรในการแก้ปัญหาหรือหาทางกำจัดศัตรูพืชชนิดนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ rihv,ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม ด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี มาเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในอนาคต อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคการเกษตร ผ่านการยึดโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน 

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการขับเคลื่อนของ ‘กรมส่งเสริมการเกษตร’และ ‘กรมประมง’ ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พัฒนางานวิจัยส่งเสริมการเกษตรและการประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรนำองค์ความรู้และ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผ่านโครงการพัฒนาการจัดการศัตรูพืชอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรมเพื่อเกษตรอัจริยะ โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยด้านการประมงที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่การประมงและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอนาคต

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในภาคการเกษตร สจล. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมมือกับกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาแอปพลิเคชัน ‘DOAE’ (DOAE Pest Forecast Systems) เอไอวิเคราะห์ศัตรูพืช ผู้ช่วยเกษตรกรที่มาพร้อมความสามารถในการพยากรณ์และแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืชได้อย่างแม่นยำ ด้วยการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพภูมิอากาศและการเก็บข้อมูลทุก 4 ชั่วโมง ในแปลงต้นแบบเกษตรอัจริยะด้านการอารักขาศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดได้เป็นระบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI) เข้ามาช่วยในการรู้จำข้อมูลเชิงลึก (Deep Learning) ศัตรูพืชทุกชนิดที่ได้สร้างผลกระทบต่อภาคการเกษตรในฤดูกาลต่างๆ สู่การจัดทำเป็นบิ๊กเดต้า (Big Data) ‘ศัตรูพืช’เพื่อลดการสูญเสียเวลาของเกษตรกรในการแก้ปัญหาหรือหาทางกำจัดศัตรูพืชชนิดนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการพัฒนาแอปฯ ดังกล่าว ยังเดินหน้าผลักดันงานวิจัยเพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหลากมิติ อาทิ เปิดหลักสูตร “เกษตรนวัตกร” (Agrinovator) หลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีเกษตร เพื่อผลิตบัณฑิตเกษตรที่สามารถพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรได้ในอนาคต เติมเต็มศักยภาพบัณฑิตให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีขั้นสูงสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) จนเกิดการระดมทุนของนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมาก อย่างนวัตกรรม “เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าวอัตโนมัติ” หรือ “Easy Rice” เอไอตรวจคุณภาพข้าวเพื่อลดปัญหาการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน และลดข้อผิดพลาดจากการทำงานโดยมนุษย์ (Human Error) จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ” (SME KMITL FACTory Classroom) ร้านอาหารที่รังสรรค์เมนูพิเศษจากองค์ความรู้ด้านอาหารขั้นสูงอย่าง “FI Kitchen by KMITL” โดยคณะอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึง “เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ” โดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *