BEST Thailand เดินหน้าลงนาม MOU “มศว” ผ่านความร่วมมือสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ – ทักษะวิชาชีพ ตอบตลาดงาน

เบสท์ ประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วัตถุประสงค์หลักในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แก่นิสิตตามโครงการสหกิจศึกษา ในปี 2567 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะในสายงานวิชาชีพจริง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจในการส่งต่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ กับมศว ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และเดินหน้าความร่วมมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

Follow Us

Scroll to Top