MT รับประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ GOOD LABOUR PRACTICE – GLP จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) จาก เพลินนภา ธนีรมย์ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นการนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิแรงงงาน ณ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

Follow Us

Scroll to Top