ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่นชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่ 4 จำนวน 1,881,488,000 บาท

     บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่ 4 พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นจำนวน 1,881,488,000บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือจากการได้รับการจัดสรรคลื่น โดยได้ชำระเงินให้แก่ กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567

    คลื่น 700 MHz เป็นคลื่นย่านความถี่ต่ำมาเปิดให้บริการ 5G และ 4G ขยายความครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและเพิ่มความจุของโครงข่ายทั่วประเทศ เพื่อยกระดับประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ลูกค้าทุกคน ทำให้ลูกค้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ทั้งสตรีมมิ่งวิดีโอ ไลฟ์ ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ประชุมทางไกล และ เรียนทางไกลได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น โดยมุ่งพัฒนาโครงข่ายเพื่อลูกค้าทั้งแบรนด์ทรูมูฟ เอช และดีแทคในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ใช้งานมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าแบรนด์ทรูมูฟ เอช และดีแทคสามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยคลื่น700 MHz ทั้งการใช้งานพื้นที่ในเมืองโดยเฉพาะอาคารสูงต่างๆ และภูมิภาคต่างๆ พื้นที่ห่างไกล รวมถึงพัฒนาสัญญาณสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ

     คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ดังกล่าวเดิมบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ได้รับจัดสรรตามประกาศสำนักงาน กสทช. ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 – 733/758 – 788 MHz ซึ่งต่อมา DTN และ TUC ได้ดำเนินการควบรวมบริษัทภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย TUC ยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล และได้รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของ DTN ด้วยผลของกฎหมาย TUC จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน กสทช. ข้างต้น  ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz ทั้งนี้ คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ดังกล่าวมี ขนาด 2 x 10 MHz มีอายุการใช้งาน 15 ปี หรือ จนถึง พ.ศ. 2578

Follow Us

Scroll to Top