ไปรษณีย์ไทย x กรมการค้าภายใน เปิดจุดดรอปพัสดุ “ไปรษณีย์ไทย@ธงฟ้า” ดรอปง่าย สร้างรายได้ เครือข่ายครอบคลุม ปักหมุดจุดบริการสะดวกเพิ่มอีก 2 หมื่นแห่ง

     กระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   หนุนความร่วมมือกรมการค้าภายใน และไปรษณีย์ไทย เติมเต็มศักยภาพภาคธุรกิจและอีคอมเมิร์ซเปิดจุดบริการ ไปรษณีย์ไทย@ธงฟ้าเพิ่มเครือข่ายจุดดรอปพัสดุ (Drop Off) สำหรับอีคอมเมิร์ซที่ครอบคลุมกว่าเดิม โดยความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อหนุนการเติบโตและสร้างความสะดวกให้กับผู้ประกอบการให้สามารถส่งสิ่งของได้ง่ายจากจุดดรอปพัสดุที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างรายได้ให้ร้านธงฟ้ากว่า 20,000 แห่ง ทั่วประเทศซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป

    ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการไปรษณีย์ไทย @ธงฟ้า เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้กลไกเครือข่ายร้านธงฟ้าที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นจุดดรอปพัสดุของไปรษณีย์ตามแนวทางการส่งเสริมศักยภาพกันและกันอย่างเป็นรูปธรรม ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเครือข่ายบริการไปรษณีย์ไทยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการไปรษณีย์ให้ครอบคลุมต่อประชาชน  

    สำหรับในส่วนของร้านธงฟ้าถือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าให้ร้านธงฟ้า โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้  สร้างโอกาสให้แก่ร้านธงฟ้า และพัฒนาร้านธงฟ้าเข้าสู่ธุรกิจรับ-ส่งพัสดุ ด้วยระบบดิจิทัลมากขึ้นซึ่งโครงการจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าออนไลน์ และประชาชน  ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดข้อจำกัดด้านเวลา เช่น ชั่วโมงเร่งด่วน หรือการเลือกช่วงเวลาที่สะดวก เป็นต้น”

    ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ยังคงมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และมีนโยบายให้หน่วยงานภายใต้สังกัด นำบทบาทและการดำเนินงานมาสร้างโอกาสให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเน้นการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประโยชน์จากความเป็นดิจิทัลให้ได้มากที่สุด โดยภาคส่วนหนึ่งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องสร้างศักยภาพให้ทันต่อการแข่งขัน

    คือ ภาคค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซที่ต้องใช้ทั้งบริการการขนส่งที่มีคุณภาพ และเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วถึงมาอำนวยความสะดวก สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงฯ จึงได้มอบหมายให้ไปรษณีย์ไทยร่วมกับกรมการค้าภายใน พัฒนาระบบ รองรับการขยายจุดดรอปพัสดุที่ร้านธงฟ้า เพื่อใช้และสร้างโอกาสให้กับร้านธงฟ้าที่มีอยู่ทุกชุมชนเป็นช่องทางในการให้บริการไปรษณีย์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และผลักดันให้ระบบฝากส่งสิ่งของเป็นเรื่องที่สะดวก  และง่ายยิ่งขึ้นจากการมีจุดดรอปออฟที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่

ไปรษณีย์ไทยเป็นกลไกสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเป็นรัฐวิาหกิจที่ก้าวทันทุกการแข่งขัน คล่องตัว มีเครือข่าย ข้อมูล ระบบการให้บริการ และเทคโนโลยีที่รองรับความต้องการได้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งความเชี่ยวชาญของบุรุษไปรษณีย์ ซึ่งความโดดเด่นเหล่านี้จะช่วยร้างโอกาให้กับทุกคน และหนุนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตได้แบบไร้รอยต่อ

    ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้วยการพัฒนาระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ และใช้กลไกนี้เป็นจุดเชื่อมต่อภาคส่วนต่าง ๆ ให้ได้รับประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโมเดลการพัฒนาร้านธงฟ้า 20,000 แห่ง ให้เป็นจุดให้บริการงานไปรษณีย์ในลักษณะดรอปออฟในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งแนวทางสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนให้มีการเติบโตในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ในส่วนของร้านธงฟ้าที่สามารถสร้างรายได้โดยไม่ต้องลงทุน และสามารถสร้างเครือข่ายกับธุรกิจต่าง ๆ ได้มากขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่มีสัญญากับไปรษณีย์ไทยจะได้รับความสะดวกในการดรอปสิ่งของที่จุดให้บริการใกล้บ้าน ทำให้ดรอปง่าย สร้างรายได้ เครือข่ายครอบคลุมด้วยคุณภาพบริการตอบโจทย์ธุรกิจ

    สำหรับจุดบริการ ไปรษณีย์ไทย@ธงฟ้าในระยะแรกจะเปิดเป็นจุดดรอปพัสดุ ผู้ฝากส่งเพียงเตรียมการฝากส่งล่วงหน้า ซึ่งผู้ให้บริการร้านธงฟ้าสแกนบาร์โค้ดหน้ากล่องผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรับสิ่งของเข้าระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะเข้ามารับพัสดุไปดำเนินการเพื่อส่งต่อให้ผู้รับปลายทาง และระบบ จะคำนวณรายได้ให้ร้าน  ธงฟ้า เริ่มให้บริการในเดือนเมษายน 2567 ตามเวลาทำการของร้านธงฟ้าแต่ละแห่ง ส่วนระยะต่อไปจะเปิดให้บริการทั้งจุดรับพัสดุและเป็นจุดรอจ่ายพัสดุให้ผู้รับปลายทาง ความร่วมมือดังกล่าว ทำให้ไปรษณีย์ไทยมีเครือข่ายรวมมากกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศ

Follow Us

Scroll to Top