NT หนุนกรมเจ้าท่า พัฒนาแพลตฟอร์มท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามเรือท่องเที่ยว

กริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า และ พัฒนา ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามเรือท่องเที่ยว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางน้ำ (SMART PIER PROJECTยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศ  ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือที่เป็นมาตรฐานสากลผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณจากโครงข่ายโทรคมนาคมของ NT  ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามเรือท่องเที่ยว ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและจำนวนนักท่องเที่ยวในเรือท่องเที่ยวแต่ละลำ ในการใช้ระบุตัวตน คัดกรอง ตรวจสอบ ติดตาม แจ้งเตือน และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดอุบัติภัย รวมถึงการสร้างหรือปรับปรุงท่าเทียบเรืออัจฉริยะต้นแบบด้วยระบบอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฟังก์ชันการใช้งานสมบูรณ์ครบถ้วน รองรับการเข้าเทียบท่าของเรือท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  

Follow Us

Scroll to Top